Şedinţa ordinară a Consiliului Local Căpuşu Mare în data de 25.10.2017, ora 10,00.2017-10-20 10:40:39

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA COMUNA CAPUSU MARE

 

 

 

 

                                           

                           D I S P O Z I Ţ I E

 

 

referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinara,

pe data de 25.10.2017

 

            Având în vedere prevederile art. 39 alin.  4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:

                 Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinara pentru data de 25.10.2017, orele 10:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.

   Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:

- phcl nr 6264/20.10.2017 de modificare organigrama si stat de functii prin transformarea functiei publice clasa I de consilier principal in grad inferior consilier clasa I de consilier asistent in cadrul compartimentului contabilitate.

- phcl nr. 6267/20.10.2017 privind trecerea in domeniul public al comunei Capusu Mare si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa canalizare catre Compania de apa Somes SA Cluj.

-phcl nr.6269/20.10.2017de rectificare bugetara cu valoarea alocata prin HCJ nr 234/22.09.2017reprezentand sprijin financiar in vederea eliminarii efectelor produse de calamitatile naturale din anul 2017.

- phcl  nr. 6270/20.10.2017privind rezilierea contractului de inchiriere nr.41 pasune comunala pe numele Toth Ioan

-phcl nr. 6272/20.10.2017 privind inscriptionarea bilingva  in comuna Capusu Mare conform HG 1206/2001

-phcl nr. 6273/20.10.2017 privind rezilierea protocolului si renuntarea la calitatea de membru in Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania , Filiala judetul Cluj.

-phcl nr. 6274/20.10.2017 privind desemnarea unui consilier local ce urmeaza sa faca parte din Grupul de lucru mixt Cluj pentru aplicarea HG 18/2015 .

-phcl nr. 6275/20.10.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

Diverse: -oferta de participare la proiectul Tara Calatei

 -Contractul de servicii nr .4019/14.10.2011

  Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.                                        

 

                                                                                   PRIMAR,

                                                                               Iancu Gheorghe

 

AVIZAT FAVORABIL

             Secretar

    Cobirzan Stanca Doina

 

 

 

Dos A5/A8                                                                                        Nr. 240/19.10.2017

Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar.

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi