Analiza SWOT

1. Aşezare

 

Puncte tari Puncte slabe 
-aşezare geografică la poalele Munţiilor Gilău
-comuna este situată în zona orăşenească Cluj la o distanţă de 25 km
distanţa dintre centrul comunei Căpuşu Mare şi satele aparţinătoare este relativ mică
-existenţa aeroportului Cluj-Napoca la o distanţă de 35 km
-existenţa podurilor, cu diferite destinaţii
-structura diversă a terenurilor agricole
-existenţa suprafeţei silvice 
 -prezenţa unor poli de atracţie urbană: Cluj-Napoca, Huedin, Gilău
-nu există cale ferată, distanţa până la cea mai apropiată gară fiind de 25 km - Cluj-Napoca
Oportunităţi Ameninţări 
-acces la fonduri structurale -schimbarea destinaţiei terenurilor 

 

 

 

2. Date fizico-geografice

 

Puncte tari Puncte slabe 

-peisaj variat atrăgător
-existenţa suprafeţei silvice

-floră şi faună bogată
-reţea hidrografică bogată 

-potenţialul natural al comunei nu este folosit
-neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren
-colectare neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
-educaţia ecologică este superficială
-infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (canalizare, epurare, gaze, managementul deşeurilor, comunicaţii) 
 Oportunități Amenințări 
-fonduri pentru refacerea şi consolidarea albiilor râurilor
-utilizarea programelor UE destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural
-extinderea colaborării şi implicarea ONG-urilor şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică 
-mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului
-unele zone sunt expuse inundaţiilor şi alunecărilor de teren 

 

 

 

3. Social


Puncte tari  Puncte slabe  
-tradiţie în convieţuirea interetnică
-existenţa cimitirelor (10) 
-fenomen de îmbătrânire demografică
-spor negativ al migraţiei nete
-sporul natural este în continuă descreştere
-numărul densităţii de locuitori pe km² este mică
-media de vârstă de 55 ani
-forţă de muncă insuficientă
-lipsa unor centre pentru bătrâni şi copii 
Oportunități Amenințări  
-crearea unui centru sportiv/bază sportivă
-centru de consiliere pentru cetăţeni
-derularea unor programe de pregătire profesională pentru activităţi
-punerea la dispoziţie de către primărie a locurilor de muncă
-înfrăţirea comunei cu o comună europeană 
-reducerea ponderii populaţiei active
-natalitatea scăzută
-creşterea şomajului în rândul tinerilor
-acorduri internaţionale privind legalizarea deplasărilor pentru munca în străinătate, creştearea astfel a numărului de imigranţi, şi reducerea populaţiei pe raza comunei 

 

 

 

4. Infrastructura


Puncte tari   Puncte slabe  
-existenţa învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial
-există 8 scoli şi 7 grădiniţe
-în primărie există acces la internet
-există Cămin cultural
-varietatea bisericilor
-există un dispensar uman şi o farmacie
-există curent electric
-existenţa reţelei de telefonie fixă
-există sistem de salubrizare
-există reţea prin cablu
-oficiul poştal
-staţie de benzină 
 -lipsa sistemului de învăţământ continuu
-reţea internet insuficientă
-grad de ocupare a şcolilor şi grădiniţelor de 60%
-dotare precară a unităţilor de învăţământ cu echipamente şi materiale
-nu există centre de asistenţă pentru bătrâni şi copii
-nivel scăzut de dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă
-lipsa reţelei de alimentare cu gaze
-starea drumurilor precară
-dezvoltare relativ redusă a infrastucturii de afaceri
-lipsa sursei de producere a energiei electrice
-accesul limitat la infrastructura educaţională
-lipsa gării de pe teritoriul comunei
-un procent ridicat al străzilor nemodernizate (67 %) neasfaltate şi împietruite, acoperite cu pământ
Oportunități Amenințări  
-îmbunătăţirea sistemului informatizat în învăţământ
-crearea la nivelul primăriei unui birou pentru dezvoltare rurală
-crearea spaţiilor de joacă amenajate pentru copii în fiecare localitate
-acces la programe de finanţare
-dezvoltarea punctelor sanitare
-refacerea infrastructurii 
-migrarea cadrelor didactice din învăţământul rural spre cel urban
-surse financiare insuficiente pentru susţinerea proiectelor de modernizare 

 

 

 

5. Economie


Puncte tari Puncte slabe  
-existenţa unor asociăţii agricole
-existenţa unor societăţi comerciale cu activităţi în diverse domenii
-existenţa unor condiţii favorabile desfăşurării industriei agricole (cultivarea cerealelor: grâu, porumb, cartofi) şi creşterii animalelor, pomiculturii 
-insuficienţa capitalurilor pentru investiţii private
-bugete locale insuficiente pentru investiţii de interes public
-insuficienţa de promovare a zonei
-nu există unităţi bancare 
Oportunități  Amenințări  
-acordarea firmelor existente a unor facilităţi în ceea ce priveşte spaţiile închiriate şi fiscalitatea
-fonduri pentru dezvoltarea economiei
-legislaţie favorabilă stimulării investiţiilor
-dezvoltarea activităţilor neagricole 
-lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne
-izolarea comunei din punct de vedere al accesului la infrastructură va conduce la depopularea zonei şi la declin economic
-reducerea ponderii populaţiei active 

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți