Inscriptionarea bilingva a denumirii localitatilor

Persoanele interesate pot formula  obiectii cu privire la proiectul de hotarare pana la data de  18 august 2017, ora 10.

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE


PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare

 

 

              Consiliul Local Capusu Mare, judetul Cluj,
Avand in vedere:
      -raportul compartimentului de specialitate ;
       -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Capusu Mare
In conformitate cu:
      -prevederile art. 76 alin.4 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata;  
    -prevederile art.7 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică -republicată
In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata:

 

H O T Ă R Ă Ș T E:


  Art. 1.1 Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare aprobă inscripționarea bilingvă în limbile română și maghiară a denumirii localităților în care ponderea populației de etnie maghiară este mai mare de pragul de 20 % din totalul populației, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
1.2 Forma tăblițelor indicatoare va fi cea prevăzută de legislația rutieră privind semnalizare localităților.
Art.2 Se aprobă inscripționarea bilingvă în limbile română și maghiară a denumirii instituțiilor publice de sub autoritatea administrației publice locale
Art.3 Primarul comunei Capusu Mare se încredințează cu organizarea procedurilor de achizitionare a tăblițelor indicatoare și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare şi prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la avizierul primăriei și prin publicarea pe pagina web www.primaria-capusumare.ro


INIŢIAT
PRIMAR,
Iancu Gheorghe


Avizat
Consilier juridic ,
Cobirzan Stanca Doina

 

 


Anexa la HCL nr____/_____2017

 

Nr crt Denumirea localității în limba română Denumirea localității în limba maghiară
1 Căpușu Mare -----------------------------------Nagy Kapus
2 Căpușu Mic------------------------------------- Kis Kapus
3 Dumbrava-------------------------------------- Gyerovasarhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA CAPUSU MARE
CABINET PRIMAR

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare

 

Stare de fapt
Reprezentanții Organizației locale a UDMR Căpușu Mare au solicitat asigurarea inscripționarii bilingve a denumirii localităților.
În acest sens a fost inițiat proiectul de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă a localităților din comuna Căpușu Mare în care populația minoritară depășește pragul legal de 20% conform prevederilor art.76,alin.4, din Legea dministrației publice locale nr.215/2001.
Întrucât există două opinii cu privire la denumirea în limba maghiară a localității Căpușu Mare a fost efectuată adresa nr.3887/30.06.2017, către Academia Română- Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ,,Sextil Pușcariu" care prin răspunsul dat recomandă să fie utilizată denumirea istorică care se utiliza până la data de 1 Decembrie 1918. 
Luând în considerare cele prezentate mai sus recomand aprobarea proiectului de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare, în forma prezentată.

 


Secretar
Gheorghe BOLCHIȘ

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA CAPUSU MARE
CABINET PRIMAR

 

 

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotarare nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare


Având în vedere raportul de specialitate, prevederile art. 76 alin.4 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata precum și răspunsul dat la adresa nr.3887/30.06.2017, de către Academia Română- Filiala Cluj prin Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ,,Sextil Pușcariu" se impune asigurarea dreptului minorității de etnie maghiară de a fi inscrisă denumirea localităților și în limba maghiară conform denumirilor avute până la data de 1 Decembrie 1918 . 
Luând în considerare cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare, în forma prezentată.

 


Primar
Iancu Gheorghe

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți