Posturi contractuale - Inspector de specialitate Centru de Informare Turistica, pentru a vedea anuntul in intregime, va rugam, sa cititi documentul anexat

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU MARE

PRIMĂRIA

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2004-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HGR nr. 286/2011, Primăria Comunei Căpuşu Mare, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a unui post contractual de inspector de specialitate, gradul debutant pe perioadă nedeterminată, în data de 18 octombrie 2017, orele 10, la sediul administrativ al primăriei, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24A

                Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

data până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs : 09.10.2017, orele 15.

data, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs:

-selectia dosarelor 11.10.2017, ora 9

-proba scrisă : data de  17.10.2017, ora 10, la sediul primăriei

- interviul: data de 18.10.2017, dupa proba scrisa ora interviului va fi afisata dupa proba scrisa (participa doar cei care au fost admisi la prima  proba scrisa, interviul se va desfasura si în limba engleza)

                Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele :

Condiții generale

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare:

1) absolvent al unei facultăţi cu profil (turism, marketing, geografie), cu licenta;

2) cunoştinţe de operare pe calculator - Word, Excel, Power Point, Internet ;

3) sa cunoasca doua limbi straine de circulatie europeana din care una sa fie limba engleza;

4) spirit analitic şi capacitate de sinteză;

5) abilităţi de comunicare;

6) capacitate de lucru în echipă.

7) nu este necesara vechime.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:

 1. cererea de înscriere

 2. copia actului de identitate

 3. copia actelor de studii şi specializări

 4. copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate

 5. cazierul judiciar

 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

 7. curriculum vitae

  Documentele se prezintă însoţite de exemplarul original sau în copie legalizată.

  BIBLIOGRAFIE de concurs pentru

   ocuparea funcţiei de inspector de specialitate (agent de turism) în cadrul compartimentului Centrul de Informare Turistică Căpuşu Mare

  1Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

  2Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;

  3Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;

  4Hotărârea de Guvern nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;

  5Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj 2014-2020, publicată pe pagina de web http://www.cjcluj.ro/centrul-de-marketing/;

  6Master planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 - publicat pe pagina de web http://www.mdrt.ro/turism/studii---strategii;

  7 OG nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;

  TEMATICA DE CONCURS

  pentru ocuparea funcţiei de inspector de specialitate (agent de turism) în cadrul comaprtimentlui Centrul  de Informare Turistică Căpuşu Mare

&am

Fișiere atașate

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți