Raportul procedurii inchirierea pasunilor comunale

Raportul procedurii

Incheiat azi 27.01.2014 , cu ocazia finalizarii procedurii de analizare a ofertelor prezentate la licitatia organizata in vederea inchirierii pasunilor comunale aprobata prin HCL 82/2013 modificata cu HCL 96/2013. Au fost organizate doua proceduri in data de 20 noiembrie 2013 si 19 decembrie 2014, fiind indeplinite conditiile de publicitate prin publicarea anunturilor pe site-ul www.primaria-capusumare.ro , ziarele Faclia si Monitorul de Cluj si prin afisare la sediul primariei din Capusu Mare nr 24 A si la afisierele din satele comunei.
In prima etapa au fost depuse un numar de 11 oferte pentru loturile . I.1, III.1, III.2, VI.2, VIII.1, VIII.2, I.4. si un numar de 38 de oferte au fost depuse dupa ora 10. Ofertele depuse dupa ora 10 urmeaza a fi luate in considerare in etapa a doua.
Pentru lotul I.1 au fost depuse 3 oferte de catre Niste Vald Emil, Petruta Maria si Taban Constantin.
Analizand documentatia prezentata comisia constata urmatoarele:
- ofertantul Niste Vlad Emilian are domiciliul in comuna Gilau in consecinta se propune descalificarea acestuia prin aplicarea dispozitiilor art 10 pct 1 din Anexa 6 Caietul de sarcini la HCL 82/2013;
- ofertantul Taban Constantin nu a depus planul de pasunat si adeverinta de la registrul agricol cu suprafetele inchiriate si arendate de la alti locatori ;
- ofertantul Petruta Maria nu a depus propunerea de contract de inchirierea insusit.
In etapa a doua au fost depuse un numar de 54 oferte pentru loturile I.4- 8 oferte, II.1- 17 oferte , II.2-2 oferte, II.3 - 4 oferte, II.4 - 1 oferta, II.6 -2 oferte IV.2,5,6 - 3 oferte, VI 1 - 16 oferte, VI.2- 1 oferta, VIII.2 - 1 oferta
Au fost depuse 4 oferte dupa ora 10.
Potrivit documentelor depuse ofertanta Vadan Florina Ioana are domiciliul in municipiul Cluj Napoca in consecinţă se declară descalificată oferta depusa de catre ea pentru lotul IV1.
Oferta depusa de Tomos Gheorghe din Dingau Mic este descalificata fiind depusa pentru un lot care nu se liciteaza.
In etapa a doua prin cumul cu prima etapa
Pentru lotul II.2 au fost depuse 4 oferte de catre Iancu Bogdan Victor, Iancu Daniela, Ambrus Sandor si Vincze Albert.
Analizând ofertele depuse comisia constata faptul ca toti cei patru ofertanti au oferit acelasi pret, in consecinta neexistand criterii suplimentare de departajare prin documentatia de atribuire comisia propune negocierea negocierea directa cu fiecare dintre ofertanţi.
Pentru lotul II.4 exista 3 oferte depuse de catre Iancu Bogdan Victor, Iancu Daniela si Toma Mugea.
Analizand documentatia prezentata comisia constata urmatoarele:
- ofertantul Toma Mugea are domiciliul in comuna Capusu Mare incepand cu data de 06.12.2013, in consecinta se propune descalificarea ofertei depuse de catre acesta prin aplicarea dispozitiilor punctului 4.2. din Caietul de sarcini ,,neindeplinirea prevederii descrise la punctul 4.1 da dreptul locatorului sa descalifice participanţii care nu sun locuitori ai comunei Capusu Mare si inregistrati in RNE inainte de data de 23 octombrie 2013 si art 10 pct 1 din Anexa 6 Caietul de sarcini la HCL 82/2013, modificata cu HCL 96/2013;
Pentru lotul 8 I Straja au fost depuse 10 oferte valabile pentru suprafata de 6 ha. Analizand oferta de pret comisia constata faptul ca pretul cel mai mare a fost ofertat de catre dl Simon Ioan cu 82 lei ha fata de 81,79 cat au propus ceilalti ofertanti.
Pentru lotul 8 II Straja au fost depuse 3 oferte valabile pentru suprafata de de 1 ha. Ofertantii au oferit pret egal in consecinta se propune negocierea directa cu cei trei ofertanti.
Au fost depuse in total un numar de 107 oferte din care 103 oferte in termenul legal si 4 oferte peste termenul legal; Un numar de trei oferte depuse de către Vlad Niste Emilian, Toma Mugea si Vădan Florina Ioana au fost descalificate;
Concluzionand comisia constata faptul ca in urma parcurgerii celor doua etape au fost depuse trei oferte valabile pentru lotul Straja 8 I. Comisia declara castigatoare ofeta d-lui Simon Ioan pentru suprafata de 6 ha. Intrucat pentru celelalte loturi nu au fost depuse 3 oferte valabile asa cum prevede art.10 din Regulamentul de organizare al licitatiei, comisia propune locatorului anularea celor doua licitatii şi iniţierea procedurii de negociere directa cu ofertanţi calificaţi.
De asemenea se solicita locatorului clarificarea amplasamentului Capusu Mare I.1 Okortilallmos.
Comisia
Racz P Zoltan - Presedinte
Stanescu Rodica - Secretar
Bolchis Gheorghe -Membru
Torok Gyurko Istvan Lehel - Membru supleant

 

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți